ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่ามหากุศลมหาปัญญา

เสาร์ ที่ 28 เดือน เมษายน พ.ศ.2555


ขอเชิญทอดผ้าป่ามหากุศลมหาปัญญามหาบารมี กองละ 2,556 บ.( 109 กอง) ส่งเสริมด้านงานเผยแผ่ธรรมสู่จิตใจ...กองทุนเผยแผ่ธรรม อุปกรณ์ด้านงานเผยแผ่ธรรม ค่าไฟฟ้าสถานีตลอดทั้งปี ( ค่าใช้จ่ายค่าไฟแต่ละเดือน เดือนละ 37,000 บาท ) จึงขอเจริญพรมายังผู้มีจิตใจเป็นกุศลเป็นบารมีมาร่วมบุญใหญ่ส่งเสริมงานพระพุทธศาสนาให้เจริญก้าวหน้าสืบต่อไป

กำหนดการ ในวันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2556 เวลา 10.00 น.พระภิกษุสงฆ์ 109 รูปเจริญพระพุทธมนต์ ชักผ้าบังสกุลให้กับผู้ที่ล่วงลับไปทั้งที่มีญาติและไม่มีญาติ ถวายมหาสังฆทาน ผ้าไตรจีวร ถวายปัจจัย

เวลา13.39 เทศน์เรื่องอานิสงส์การเผยแผ่ธรรม 14.39 ทอดผ้าป่า 15.39 น. ปล่อยปลาที่คลองแม่กรอง ที่ตลาดโพธารามประมาณ 200,000 ตัว เวลา 17.39 น.และร่วมกันถวายฉัตรโคมไฟถวายพระ ทุกๆ องค์  ติดต่อร่วมสร้างบารมีและสอบถามได้ที่ พระประสงค์  ปริชาโน 089-8366383

(หมายเหตุ) ตารางวันเวลาดังกล่าวอาจมีการแก้ไขโปรดโทรศัพท์สอบถามอีกทีเพื่อความแน่ใจ...

ธรรมทาน เป็นต้นกำเนิดของพระรัตนตรัย และความดีทั้งปวง

ธรรมทานนี้มีอานิสงส์มาก ดังที่มีการพรรณนาคุณไว้ใน อรรถกถาธรรมบท ว่า...

- แม้ทายกจะถวายจีวรอย่างดีที่สุด แด่พระพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า และพระอรหันตเจ้าทั้งหลาย ที่นั่งติดๆ กันเต็มห้องจักรวาลนี้ ก็ยังมีอานิสงส์น้อยกว่าการอนุโมทนาของพระพุทธเจ้า ด้วยพระคาถา(๒) เพียง ๔ บาท และจีวรทานนั้นมีค่าไม่ถึงเศษส่วน ๑๖ แห่งพระคาถาที่พระพุทธองค์ทรงอนุโมทนา

- แม้ทายกจะถวายโภชนะข้าวสาลี กอปร ด้วยสูปะพยัญชนะอันประณีต เป็นต้น ให้เต็มบาตรพระพุทธเจ้าก็ดี จะถวายเภสัชทาน มี เนยใส เนยเหลว น้ำผึ้ง เป็นต้น ให้เต็มบาตรพระพุทธเจ้าที่นั่งติดๆ เต็มห้องจักรวาลก็ดี ยังมีอานิสงส์น้อยกว่าธรรมทานที่พระพุทธเจ้า อนุโมทนาด้วยพระคาถาเพียง ๔ บาท

- อนึ่ง ทายกจะถวายเสนาสนะ มีมหาวิหาร หรือโลหปราสาทหลายแสนหลัง ยังมีอานิสงส์น้อยกว่าธรรมทานที่พระพุทธเจ้า อนุโมทนาด้วยพระคาถาเพียง ๔ บาท

- การแสดงธรรม การบอกธรรม การฟังธรรม มีอานิสงส์ยิ่งใหญ่และประเสริฐกว่าจีวรทาน บิณฑบาตทาน เสนาสนทาน ทุกอย่าง เพราะว่าชนทั้งหลายจะทำบุญมากมายขนาด นั้นได้ ก็ต่อเมื่อได้ฟังธรรมแล้ว ถ้าไม่ได้ฟังธรรมมีศรัทธาแล้ว จะถวายข้าวสวยสักทัพพี ข้าวต้มสักกระบวยก็ยังยาก แม้บุคคลสำเร็จมรรคผล จะสำเร็จอัครสาวกภูมิ ก็ต้องอาศัยการฟังธรรม

- อีกประการหนึ่ง ยกเว้นพระพุทธเจ้า และพระปัจเจกพุทธเจ้าแล้ว แม้พระสาวกทั้งหลาย มีพระสารีบุตร เป็นต้น ผู้เป็นเลิศด้วยปัญญาญาณ สามารถนับเม็ดฝนที่ตกอยู่ตลอดกัปได้ ก็ยังไม่สามารถจะบรรลุอริยผล มีโสดาปัตติผล เป็นต้น โดยลำพังตนเองได้ ต่อเมื่อได้ฟังธรรม จากพระอัสสชิเป็นต้นแล้ว จึงทำให้แจ้งซึ่งโสดาปัตติผล และบรรลุธรรมสูงสุด ด้วยพระธรรมเทศนาของพระบรมศาสดา เพราะเหตุนี้ "ธรรมทานจึงประเสริฐที่สุด" ดังเรื่องปัญหาของท้าวสักกเทวราช (๓)

ในสมัยหนึ่ง ท้าวสักกเทวราชพร้อมด้วยเทวดาหมื่นจักรวาลมาเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ครั้นถึงแล้วจึงน้อมนมัสการทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า

"การให้อะไร ชนะการให้ทั้งปวง รสแห่งอะไร ชนะรสทั้งปวง ความยินดีในอะไร ชนะความยินดีทั้งปวง ความสิ้นไปแห่งอะไร ชนะทุกข์ทั้งปวง"

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตอบปัญหาท้าวสักกะผู้เป็นจอมเทพยดา ปรากฏใน ตัณหาวรรค ธรรมบท ว่า

สพฺพทานํ ธมฺมทานํ ชินาติ สพฺพรสํ ธมฺมรโส ชินาติ
สพฺพรตึ ธมฺมรติ ชินาติ ตณฺหกฺขโย สพฺพทุกฺขํ ชินาติ

การให้ธรรมทาน ชนะการให้ทั้งปวง
รสแห่งธรรม ชนะรสทั้งปวง
ความยินดีในธรรม ชนะความยินดีทั้งปวง
ความสิ้นไปแห่งตัณหา ชนะทุกข์ทั้งปวง
ผู้ใดให้ธรรมเป็นทาน ผู้นั้นชื่อว่าให้พระนิพพานแก่คนทั้งหลาย

อ้างอิง
(๑) ธรรมบท ขุททกนิกาย พระสูตรและอรรถกถาแปล ฉบับมหามกุฏฯ เล่ม ๔๓ หน้า ๓๒๕
(๒) คำประพันธ์ประเภทร้อยกรองในภาษาบาลี อัตราของฉันท์ คือ ๔ บาท เรียกว่า คาถาหนึ่ง
(๓) ธรรมบท ขุททกนิกาย พระสูตรและอรรถกถาแปล ฉบับมหามกุฏฯ เล่ม ๔๓ หน้า ๓๒๓เข้าชม : 21411


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      สร้างฐานพระองค์สมเด็จพระพุฒาจารย์โต 4 / ต.ค. / 2561
      บุญสร้างเด็กและเยาวชน 17 / เม.ย. / 2561
      ยกทุกชิ้นส่วนขององค์สมเด็จพระพุฒาจารย์โต 17 / เม.ย. / 2561
      การสร้างบุญใหญ่บารมีใหญ่น้อมถวายไว้ในพระพุทธศาสนา 17 / เม.ย. / 2561
      28 สิงหาคม 2559 หล่อ 2 ชิ้น ห้ามพลาด 18 / ส.ค. / 2559


วัดหนองตากยาอภัยสัตว์
ต.หนองตากยา อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
โทรศัพท์ : 089-8366383
www.watnongtakyaaphaisat.com